Polls

WINDMOLENS IN MEDEMBLIK

Loading ... Loading ...
Archief

VERANDERINGEN ZORG, OMBUDSMAN

Ombudsman signaleert knelpunten

Tegen welke problemen lopen burgers aan? Hoe gaan gemeenten met deze klachten om? Ik pleit voor een regionale onafhankelijke ombudsman in West Friesland, die klachten kan behandelen van burgers, over bijvoorbeeld privacy of over te lange wachttijd voor hulp bij de gemeente. Over onduidelijke informatie verstrekking, kortom over knelpunten. Deze ombudsman kan ook signaleren hoe er intern samengewerkt wordt tussen de afdelingen van de 7 gemeenten.

Aan de te lange wachttijd heeft de gemeente Medemblik nu wat gedaan: Als men hulp vraagt
( 0229 856000) komt er nu direct een hulpverlener aan de lijn i.p.v. een ambtenaar. Dit had echter twee jaar geleden al gemoeten.

De gemeente meldt mij trots dat er geen ombudsman nodig is, want ze hebben geen enkele klacht ontvangen van burgers. Ik vroeg dit na bij degene die net bij mij een klacht had gemeld deze week. Ik had hem geadviseerd om een klacht in te dienen bij de gemeente. Hij reageerde; “ik moet hulp hebben van de gemeente, dan dien ik toch geen klacht in? De slager keurt zijn eigen vlees.”
De nationale ombudsman geeft me gelijk, er moet zicht komen op klachten en knelpunten.

Mail uw ervaringen:

maria.weeber@me.com

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

VERANDERINGEN ZORG, LVB

Kinderen met een beperking (licht verstandelijk gehandicapt ) vallen meer en meer buiten de boot.

Onze samenleving wordt steeds complexer. Om bij de supermarkt vakken te kunnen vullen, moet je al met computers om kunnen gaan en een bewijs van goed gedrag hebben. Voor jeugdigen met een beperking is bijv. een OV chip kaart een behoorlijk ingewikkeld probleem. Kinderen met een LVB (licht verstandelijke beperking) zijn vaak niet flexibel als gevolg van hun beperking. Ze zijn snel boos of voelen zich aangevallen. Echter, je kunt aan de buitenkant niet zien of er bijvoorbeeld autisme speelt of LVB. Het passend onderwijs waarbij zoveel mogelijk alle kinderen op de basisscholen blijven, kan deze groep niet aan, ze raken dus achterop. Het speciaal onderwijs kreunt inmiddels onder de vele crisisplaatsen. Vroeger was er een sociale werkplaats, of kleine aangepaste baantjes. Dat is in rap tempo afgenomen.

Dit sociale uitsluiten werkt afwijkend en crimineel gedrag in de hand. Pestgedrag treedt daardoor op in onze kernen. Terwijl deze jongeren net zo goed een zinvolle dagbesteding willen hebben. Contact willen. Als iemand dus wat anders doet dan anderen, oordeel niet gelijk maar steek een helpende hand uit.

Mail uw ervaringen:

maria.weeber@me.com

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

VERANDERINGE ZORG, ARMOEDE

870 kinderen in Medemblik leven in armoede

De gemeente Medemblik moet zich hierin actiever opstellen, is de mening van progressief West Friesland. Om kinderen, wiens ouders in armoede leven (onder 120% van het minimuminkomen) (een oudergezin: E 1.478 en E1.645 voor twee oudergezinnen ) de mogelijkheid te geven om mee te doen met sportclubs, leermiddelen aan te schaffen,

Ik ken gezinnen, wiens kinderen niet naar de kapper kunnen gaan, zij hebben geen tablet, (als enige in de klas), ze worden gepest, omdat ze er armoedig uitzien.

Er is weinig bekendheid, dat er een Stichting Leergeld (Hoorn) is, die zich inzet voor schoolgaande kinderen, die niet mee kunnen doen met hun leeftijdsgenootjes. Nu is het zo dat men eerst een beroep moet doen bij de gemeente Medemblik op de gemeentelijke inkomensondersteuning. Dat is niet juist. De stichting Leergeld pleit ervoor om kinderen rechtstreeks voorzieningen aan te bieden d.m.v. het “KIndpakket”. De gemeenten krijgen geld hiervoor van de overheid. Wordt dit geld uitgegeven aan kindmiddelen in Medemblik? Of is het te weinig bekend onder onze inwoners? Want dit geld moet gewoon verdeeld worden onder de behoeftige kinderen. In de gemeente Medemblik. Ook als ouders in de schuldhulpverlening zitten.

maria.weeber@me.com

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

NIEUWSBRIEF maart

Beste PWF-er,
Enige tijd geleden kreeg u een eerste nieuwsbrief van Progressief West-Friesland onder ogen. Hopelijk heeft u dit als positief ervaren. In deze tweede nieuwsbrief wil de fractie u laten weten waar zij mee bezig is. Wie interesse heeft om eens een keertje een vergadering bij te wonen om mee te praten, dat kan natuurlijk. Neem voor meer informatie contact op met Siem Zeilemaker, tel. 06-22275179. Kijk op: www.medemblik.nl onder het kopje bestuur en organisaties – gemeenteraad – overzicht – vergaderingen fracties, wanneer de bijeenkomsten plaatsvinden in het gemeentehuis, Dick Ketlaan 21 in Wognum.

Waar zijn we mee bezig?

Verkiezingen
Het klinkt misschien een beetje gek, want de landelijke verkiezingen komen eraan. Het bestuur is bezig met de gemeentelijke verkiezingen van volgend jaar. Het verkiezingsprogramma is nagenoeg rond en uiteraard wordt iederee daar vroeg genoeg op de hoogte gebracht. En het bestuur lijkt het een goed idee om daarover te praten in een vergadering. Te zijner tijd krijgt u de uitnodiging via de
e-mail.

Armoedebeleid
PWF buigt zich over het feit dat er teveel gezinnen (met 870 kinderen) leven in armoede in de gemeente Medemblik. De fractie vindt dat de gemeente zich actiever moet opstellen om kinderen, wiens ouders in armoede leven (onder 120% van het minimuminkomen, een-oudergezin: 1.478 euro en 1.645 euro voor twee-oudergezin) de mogelijkheid te geven om mee te doen met sportclubs, muziekles, schoolreis en leermiddelen aan te schaffen. Dat kan via het zg. Kindpakket, die de gemeente Medemblik nog niet heeft ingevoerd. En de gemeente moet zich actief opstellen om deze 870 kinderen te bereiken.

Viskraam Zwaagdijk-West
Siem zette zich in voor de viskar Eb en Vloed op het bedrijventerrein in Zwaagdijk. De gemeente had een vergunning verleend voor een standplaats, waar bussen veilig kunnen draaien voor de terugweg. In principe hebben de bussen geen last van de kar. Na een klacht van Connexxion moest Sylvia weg van die plaats en kreeg een alternatief van de gemeente toegewezen. Zonder enig overleg! Siem vindt het schandalig hoe de gemeente met haar omging en verwachtte van de wethouder dat dit snel werd opgelost. Gelukkig… Sylvia mag blijven!

Inzet originele polder Twisk
Pieter maakte zich namens PWF druk, met dorpsraad Twisk, over het laatste originele stukje polder in Twisk. Een tuinbouwer kocht dit landje met een originele waterloop. Hij wil de sloot dempen en het land bebouwen. PWF en de dorpsraad zijn in bezwaar gegaan bij het Waterschap. Echter zonder resultaat. De bouwer gaf wel aan samen met de dorpsraad na te willen denken over het behoud van een gedeelte van het land.

Vluchtelingenwoning
PWF heeft kritiek op het beleid van de woningbouwvereniging en de gemeente inzake woningtoewijzing huizen Balkweiterhoek en opvang vluchtelingen in een woning in Zwaagdijk-West. Zij gaven vooraf geen informatie aan de omwonenden, met als reden: dan zijn ze ertegen. Verre van de waarheid. Overleg is nodig om goede opvang te bieden. Goede weloverwogen woningtoewijzing is nodig om een wijk niet achteruit te laten gaan.

Windmolens
Na de felle strijd van Maria, namens PWF en de stuurgroep, lijkt het erop dat de windmolens er toch gaan komen in Zwaagdijk. Dit betreurt PWF zeer, want het blijkt dat Gedeputeerde Staten op deze manier toch hun zin kunnen doordrijven, door regels te buigen.

Oude stadhuis Medemblik
Siem had betrokkenen uitgenodigd op het oude stadhuis om ideetjes en input invulling van het oude stadhuis in Medemblik te spuien. Het is belangrijk dat er invulling komt, misschien een locatie voor de bibliotheek of… Het is allemaal nog niet duidelijk. Wel is is het een feit dat geen enkele ondernemer zich aanmeldde om zich te vestigen in het oude stadhuis.

Nieuwjaarsduik
De Nieuwjaarsduik is goed verlopen. Ondanks het koud was, waren er veel mensen op de been. Voor de stichting Save Dave haalde PWF 870 euro op. Dave reageert goed op het medicijn Imukin, het heeft zijn leven aanzienlijk verbetert.

Herbenoemingscommissie
Pieter was voorzitter van de herbenoemingscommissie van burgemeester Streng. Met een geleding uit de raad bracht hij advies uit aan de gemeenteraad van Medemblik. De gemeenteraad bracht vervolgens een positief advies uit aan de commissaris van de koning. Het was een besloten commissie, meer informatie kan niet naar buiten worden gebracht.

Bedrijventerrein Zevenhuis
PWF sprak met alle fracties in Hoorn. Vervolgens ingesproken tijdens de raadscommissie van Hoorn. De raad van Hoorn gaf wethouder Tap de opdracht om met de gemeente Medemblik, direct omwonenden en dorpsraad Zwaagdijk-West overleg te voeren. In het gesprek van Tap met de dorpsraad, heeft de dorpsraad de direct omwonenden niet uitgenodigd en een verbond aangegaan met de wethouder, zodat ze wel hoogbouw in het midden van Zevenhuis wilden. Maria ging in gesprek met direct omwonenden van Zevenhuis en de gemeente Hoorn. De dorpsraad ging vervolgens wel samenwerken met de direct omwonenden. Drie PWF-ers zijn toegetreden tot de dorpsraad en zorgen voor een goede samenwerking. Hoorn wil wel hoogbouw op Zevenhuis. Echter, de omgeving is landelijk, dus dat pas niet. De gemeenteraad van Medemblik is tegen hoogbouw, dankzij de inbreng van onze partij.

Bibliotheek Zwaagdijk-West
PWF richtte de bibliotheek op in Zwaagdijk-West. Margreet organiseerde een boeiende avond over dementie. De opkomst was goed. De volgende bijeenkomst gaat over hoe men goed de oude dag regelt: testament en informatie over de notaris.
Maria Weeber en Margreet Kramer zette in de bibliotheek weer een nieuwe stelling in elkaar, waardoor er nu negen stellingen zijn!

West-Frisiaweg
De weg naar Nibbixwoud wordt aangepakt door Heijmans. Door PWF zijn bewoners via Paul van NUland op tijd op het spoor gezet om in te brengen bij het gemeentehuis, wat ze willen hoe hun weg wordt ingericht. PWF hield een graafactie op een grondwal bij de West-Frisiaweg in Zwaagdijk-West. Deze grondwal wilde de provincie niet terugbrengen, alleen maar een scherm. Nu is het gelukt dat deze grondwal op de knelpuntenlijst is neergezet. Eind maart wordt gestart met de werkzaamheden. PWF eist om openbaarheid van besturen bij de provincie Noord-Holland bij de heraanleg van de West-Frisiaweg. Men heeft onder geheimhouding een bezuinigingsactie ingevoerd. Niemand weet hoe dit zit.

Windmolens
PWF steunt de bewoners van Zwaagdijk-Oost met de raad van State aanvraag over de plaatsing van vijf windmolens.

Middag
PWF organiseerde een middag in het gemeentehuis, met als gastheer vanuit de NVG over de inkoop in het sociale domein.

Cursus
De regionale bijeenkomst van SP, partij Oké, GroenLinks en PWF leidde ertoe dat PWF een regionale cursus gaat houden voor nieuwe raadsleden op 22,en 29 maart. Maria leidt deze cursus.

Het is fijn als mensen meedenken in en voor PWF. Kom eens langs tijdens een vergadering als u ergens tegenaan loopt of onrechtvaardige dingen meemaakt in de gemeente Medemblik. Of neem contact op met Siem Zeilemaker. Misschien komt in een gesprek wel naar voren wat de mogelijkheden zijn.

Vriendelijke groeten,
Joyce Haakman,
voorzitter PWF.

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

Nationale Boomplantdag 2017

ABBEKERK , PWF was daarbij!!

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter

AANGIFTE BELASTING OUDEREN

Veranderingen zorg

Aangifte belasting voor ouderen

Wie ouder is dan 66 jaar en een inkomen tot 35.000 euro heeft (alleenstaande) of een verzamelinkomen tot 50.000 euro (gehuwd of samenwonend) en lid van een ouderenbond? Dan is voor hen de belastingservice van de ouderenbonden. Iemand komt helpen met het invullen van de belastingaangifte, aanvragen van de jaarlijkse zorgtoeslag of regelen van de huurtoeslag. De vrijwilliger die komt helpen, rekent voor reiskosten of printkosten 10 euro per adres. Meer informatie bij Cisca Groeneveld, tel. 0229-201519.

De belastingdienst geeft gratis hulp bij belastingaangifte. De invullers zijn medewerkers van de belastingdienst of studenten, die bijvoorbeeld een juridische opleiding volgen en door de belastingdienst worden ingehuurd. Het is bestemd voor ouderen en belastingplichtigen met een laag inkomen. Het voordeel is dat het veilig, gratis, betrouwbaar en gespecialiseerde hulp. Het nadeel kan zijn dat de belastingdienst een zeker belang heeft dat strijdig kan zijn met het belang van de indiener. Voor hulp bij het invullen, maak eerst een afspraak via de belastingtelefoon 0800-0543. Houd het burgerservicenummer bij de hand.

Ervaringen of ideeën, stuur ze naar maria.weeber@me.com.

 • email
 • Facebook
 • Faves
 • Google Bookmarks
 • Hyves
 • LinkedIn
 • MySpace
 • Print
 • Twitter